Privacy

Privacy verklaring Ten Cate Budgetcoach                                                      

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden een aantal persoonsgegevens van u als cliënt verwerkt. Uitgangspunt is: bij uitvoer van budgetcoaching respecteren we uw privacy rechten. Er wordt zorgvuldig omgegaan met gevoelige informatie zoals gezinsgegevens en gegevens over uw financiële situatie. Deze zullen niet gedeeld worden met derden, of uw werkgever. Deze gegevens worden alleen gedeeld aan anderen op uw verzoek en met uw schriftelijke toestemming.

 • Mevrouw M. ten Cate van Ten Cate Budgetcoach is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals in de privacy verklaring is weergegeven. De contactgegevens zijn: info@tencatebudgetcoach.nl
 • Ten Cate Budgetcoach verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of omdat u gebruik maakt van de diensten van Ten Cate Budgetcoach. Uw persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn van andere bronnen, zoals uw werkgever of andere opdrachtgever waar mee wordt samengewerkt.
 • Ten Cate Budgetcoach verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven en/of op grond van een overeenkomst welke met u en Ten Cate Budgetcoach is gesloten.
 • Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het uitvoeren van de opdracht voor budgetcoaching.
 • De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Achternaam en voornaam, emailadres en telefoonnummer om contact te leggen en te onderhouden met u. Adresgegevens om u te kunnen bezoeken, of post te sturen. Achternaam, voorletters en geboortedatum om op te nemen in de offerte van de opdrachtgever (zoals de werkgever). Naam en geboortedatum om de gegevens correct op te slaan en het voortgangsverslag te koppelen aan de juiste persoon. Gezinssituatie en financiële gegevens om de budgetcoaching gericht uit te kunnen voeren.
 • Bij budgetcoaching op verzoek van uw werkgever zullen uw gegevens (achternaam en voorletters, geboortedatum) worden opgenomen in de offerte aan uw werkgever.
 • De persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan buiten de EU.
 • Er wordt zorgvuldig omgegaan met gevoelige informatie zoals gezinsgegevens en gegevens over uw financiële situatie Deze zullen niet gedeeld worden met derden, of uw werkgever. Deze gegevens worden alleen gedeeld aan anderen op uw verzoek en met uw schriftelijke toestemming.
 • Ten Cate Budgetcoach verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over: ras of etnische afkomst; politieke opvattingen; godsdienst of levensovertuiging; lidmaatschap van een vakbond; genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie; gezondheid; seksuele leven; strafrechtelijk verleden.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.
 • De bewaartermijn van de gegevens: de gegevens niet langer dan nodig bewaard. Er wordt een termijn van 2 jaar gehanteerd.

Wat zijn de rechten van u als cliënt:

 • U hebt het recht op inzage, correctie, beperken van de verwerking of verwijdering van persoonsgegevens;
 • Het recht op dataportabiliteit, dat wil zeggen het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken voor verwerking van persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.
 • Een verzoek kunt u hiervoor via de mail: info@tencatebudgetcoach doen. Er zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand aan dit verzoek worden voldaan.
 • U hebt het recht op duidelijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens.
 • U bent niet verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken. De gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens is dat de dienstverlening tot budgetcoaching niet kan worden uitgevoerd.
 • U kunt een klacht indienen bij Ten Cate Budgetcoach over gebruik van persoonsgegevens.
 • Als u er niet uitkomt, kan u een klacht indienen bij de relevante privacy toezichthouder, zoals de autoriteit persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

 • Ten Cate Budgetcoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tencatebudgetcoach.nl
 • Een ernstige datalek zal direct gemeld worden bij Autoriteit Persoonsgegevens.
 • De website www.tencatebudgetcoach.nl gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon. De site maakt dus op geen enkele wijze gebruik van cookies die persoonsgegevens verzamelen of delen. Er worden alleen functionele cookies geplaatst om de website te laten werken. Zie ook: https://www.antagonist.nl/geen-cookiemelding.

Voor meer informatie over privacy rechten:   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl